Privacy Policy

قوانین سایت.
۱-سفارش شما در۱تا۴ساعت استارت میشود.
اگه شما آیدی ولینک پست را اشتباه وارد کنید الزام پیام دادن یا تماس از طرف ما نیست و شما پیگیر موضوع باید باشید.
امکان دارد زمان تحویل سفارش در مورد اشتباه وارد کردن اطلاعت مثل آیدی یا لینک پست یا پیج شما سفارش تا ۵روز زمان بر باشد.
۲-اگر سفارش شما به هر دلیلی در ۱تا۴ساعت استارت نشود باید صبر کنید تا مشکل حل شده و برای شما استارت شود و قانون ۳در اینجا نیز کاربرد دارد.
۳-عودت هزینه زمانی صورت میگیرد که مشکل از طرف ما باشد و تا ۱هفته سفارش شما استارت نشود در این صورت بدون چون وچرا به شما باید مبلغ عودت داده شود.
۴-وارد کردن اطلاعات غلط یا اشتباه مثل وارد کردن آیدی و لینک پیج یا پست اشتباه وموجود بودن آن لینک یا آیدی فالوور ولایک یا ویو یا کامنت واریز شده و سفارش شما کامل شده است وما هیچ مسئو لیتی در این مورد نداریم.
۵-ریزش فالوور یا لایک کامنت هیچ ربطی به ما ندارد و دست ما نیست چون یا خود افراد آنفالو وآن لایک وآن کامنت میکند یا از طرف اینستاگرام حذف میشود.
۶-پشتیبانی هم قبل و هم بعد خرید با شما است و میتواند تا۲۴ساعت طول بکشد تا جواب شما داده شود پس از پیام زیا خود داری کنید.
۷-زود یا دیر استارت یا کامل شدن سفارش شما=به دلایل مختلف امکان دارد سفارش شما زود یا دیر شود و با شما طبق قانون ۳عمل میشود.
۸-خرید از سایت یعنی به این منظور است که شما کلیه این قوانین را قبول کرده اید بدون چون چرا.
اگر به هر دلیلی یا اشتباه ثبت سفارش کردیه اید قابل تغیر یا عودت نمیباشد.